.

Kategoria

.

WARUNKI I ZASADY SPRZEDAŻY
NA PLATFORMIE INTERNETOWEJ
„EHURTOWNIA EDYCJI ŚWIĘTEGO PAWŁA”
-REGULAMIN-

Akceptacja regulaminu jest warunkiem użytkowania platformy internetowej „eHurtownia Edycji Świętego Pawła”, działającej pod adresem www.ehurtownia.edycja.com.pl.

Podmiot prowadzący działalność platformy internetowej eHurtownia Edycji Świętego Pawła:


Edycja Świętego Pawła:
ul. św. Pawła 13/15
42-221 Częstochowa
NIP 573-03-02-733

Obsługą zamówień zajmuje się:

Centrum Logistyczne Edycji Świętego Pawła:
42-263 Wrzosowa k/Częstochowy
ul. Hutnicza 46 (wjazd od ul. Młyńskiej)
tel. 34.370.83.50, 34.360.15.50 fax 34.370.83.74
e-mail:   ehurtownia@edycja.com.pl


SŁOWNICZEK:

Aktywne konto – aktywacja konta następuje po podpisaniu umowy o współpracy handlowej pomiędzy Klientem a Edycją Świętego Pawła oraz ustaleniu warunków współpracy handlowej i wpisaniu ich do bazy platformy internetowej eHurtownia Edycji Świętego Pawła.    

Baza platformy internetowej eHurtownia Edycji Świętego Pawła – baza zawierająca dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz produktów, które są oferowane na platformie internetowej eHurtownia Edycji Świętego Pawła. W bazie przechowywane są również dane na temat Klientów korzystających z platformy internetowej eHurtownia Edycji Świętego Pawła, służące do realizacji składanych przez nich zamówień oraz indywidualne warunki współpracy handlowej w tym wysokość przyznanych rabatów, kosztów dostaw oraz informacji o ewentualnych odroczonych terminach płatności. 

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim pracownicy Centrum Logistycznego Edycji Świętego Pawła skompletują zamówienie i przekażą do wysłania z magazynu za pośrednictwem dostawcy na adres wskazany przez Klienta.

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Dostawca - firma dostarczająca zamówione produkty.  W przypadku platformy internetowej eHurtownia Edycji Świętego Pawła są to: firma kurierska Raben, firma kurierska DHL, firma kurierska DPD, transport własny.

eHurtownia – platforma internetowa eHurtownia Edycji Świętego Pawła  działająca pod adresem www.ehurtownia.edycja.com.pl, sprzedający produkty znajdujące się w jej ofercie za pośrednictwem Internetu.

Klient – osoba prowadząca działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzielności gospodarczej t.j. Dz. U,. z 2013 nr 0 poz. 672, posiadająca aktywne konto na platformie internetowej eHurtownia Edycji Świętego Pawła.

Koszyk – element platformy internetowej eHurtownia Edycji Świętego Pawła, za pomocą którego Klient precyzuje szczegóły zamówienia takie jak: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, sposób płatności, itp. Klient składając zamówienie, może w koszyku wpisać numer kodu rabatowego uprawniającego do zniżki (w zależności od rodzaju kodu).

Magazyn– miejsce, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów; magazyn prowadzony jest przez Centrum Logistyczne Edycji Świętego Pawła we Wrzosowej.

Newsletter – gazetka (elektroniczna) wydawana periodycznie przez platformę internetową eHurtownia Edycji Świętego Pawła, w której zamieszczane są m.in. informacje na temat jej oferty oraz o promocjach i konkursach.

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do platformy internetowej eHurtownia Edycji Świętego Pawła podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu elektronicznego, przelewu bankowego lub płatności kartą kredytową.

Sprzedawca – podmiot prowadzący działalność platformy internetowej eHurtownia Edycji Świętego Pawła.

Strona produktowa – strona na platformie internetowej eHurtownia Edycji Świętego Pawła, na której przedstawione są szczegółowe informacje na temat produktu.

§ 1


Warunki realizacji zamówienia

 1. Aby złożyć zamówienie w eHurtowni, należy posiadać indywidualne aktywne konto na stronie www.ehurtownia.edycja.com.pl. Rejestracji dokonuje się poprzez wypełnienie  formularza dostępnego za pośrednictwem opcji „Zarejestruj się”. Rejestracja nie następuje automatycznie a po weryfikacji ze strony pracownika Edycji Świętego Pawła.
 2. Składanie zamówień przez eHurtownię jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i Cookies, lub
  2. Mozilla Firefox w wersji 3.6 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, lub
  3. Google Chrom w wersji 5.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies,
  4. minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli.
 3. Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z eHurtowni, koniecznych do:
  1. utrzymania sesji Klienta,
  2. dostosowania eHurtowni do potrzeb Klientów,
  3. tworzenia statystyk oglądalności eHurtowni.
 4. Klient może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.ehurtownia.edycja.com.pl. Klient po zarejestrowaniu się i zalogowaniu, składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „DODAJ DO KOSZYKA”.
 5. Klient składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych produktów z eHurtownią.
 6. W Koszyku, Klient wskazuje:
  1. zamawiane produkty wraz z ilością;
  2. sposób płatności spośród dostępnych opcji;
  3. sposób dostawy, jeśli ponosi koszty wysyłki;
 7. Zamówione produkty mogą być dostarczone do Klienta w zależności od jego wyboru:
  1. na adres wybrany z listy adresów wskazanych w umowie współpracy;
  2. inny ustalony z pracownikiem eHurtowni i dopisany do umowy współpracy.
  3. w dacie wysyłki towaru na zasadach opisanych w pp. a i b sprzedawca wystawia fakturę i w tym momencie następuje wydanie towaru, a na klienta przechodzi prawo rozporządzania towarem, jak właściciel zgodnie z art. 544§1 K.C.
 8. Możliwość skorzystania przez Klienta ze sposobu realizacji zamówienia określonego w §1 pkt. 7 może być czasowo blokowana, z uwagi na nieprzewidziane okoliczności, między innymi takie jak: strajki, problemy z terminową dostawą zamówień przez Dostawcę.
 9. eHurtownia nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie produktów lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionych produktów lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.
 10. Dostawy produktów są realizowane w dni robocze w godzinach od 8.00 do 16.00 lub innych uzgodnionych przez Klienta z Dostawcą, na podstawie danych (numer listu przewozowego) przesłanych pocztą elektroniczną lub umieszczonych przy zrealizowanym zamówieniu w historia zamówień.
 11. Jeśli w magazynie zabraknie produktu lub produktów objętych zamówieniem Klienta, a nowa dostawa nie będzie możliwa w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, eHurtownia wyśle do Klienta wiadomość, na adres e-mail podany przez Klienta we wniosku o rejestrację, z prośbą o podjęcie decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia.
 12. W przypadku, gdy eHurtownia uzna, że realizacja częściowa lub całego zamówienia nie będzie możliwa, może podjąć decyzję o podziale zamówienia i wysłaniu części produktów lub o jego anulowaniu. O zaistniałym fakcie Klient zostanie poinformowany pocztą elektroniczną.
 13.  Jeśli zamówienie zostanie podzielone z powodu braku produktów, Klient ponosi tylko koszty dostarczenia pierwszej przesyłki, jeżeli takie były doliczone. Koszty dostarczenia pozostałych przesyłek wynikających z nowych zamówień powstałych w wyniku podzielenia zamówienia pierwotnego, ponosi eHurtownia.
 14. Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej, w przypadku braku produktów w magazynie lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, eHurtownia ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Jeżeli przewidywany termin realizacji zamówienia jest dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni, eHurtownia ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli zapłata za zamówienie nastąpiła z góry – eHurtownia zwróci Klientowi należność za zamówienie w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od anulowania zamówienia.


§ 2


Ceny produktów

 1. eHurtownia zamieszcza informacje na temat swojej oferty na stronie www.ehurtownia.edycja.com.pl i oferuje produkty znajdujące się w bazie eHurtowni, za pośrednictwem Internetu.
 2. Ceny na stronie eHurtowni zamieszczone przy oferowanym produkcie:
  1. prezentowane są w cenach netto oraz brutto i podawane są w złotych polskich;
  2. nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana na stronie eHurtowni w chwili składania zamówienia przez Klienta.
 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie www.ehurtownia.edycja.com.pl, po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.
 5. eHurtownia zastrzega sobie prawo do dokonania na bieżąco zmian w cenach produktów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży i będą one realizowane na zasadach dotychczasowych.
 6. Promocje w eHurtowni nie podlegają łączeniu o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej. Jeżeli np. system komputerowy, w wyniku błędu, omyłkowo przy składaniu zamówienia połączy dwie lub więcej promocji zamówienie to zostanie anulowane.
 7. Ceny produktów obowiązujące w eHurtowni obowiązują jedynie przy złożeniu zamówienia za pośrednictwem Internetu na stronie internetowej: www.ehurtownia.edycja.com.pl.

§ 3

Modyfikacja zamówienia

 1. Zmian w zamówieniu Klient może dokonywać aż do momentu przyjęcia zamówienia do realizacji przez pracownika eHurtowni.
 2. Zmian można dokonać również kontaktując się z pracownikiem Ehurtowni Edycji Świętego Pawła, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ehurtownia@edycja.com.pl lub telefonicznie pod numerami 34 370 83 50 lub 34 366 15 50.
 3. Każde zamówienie może być przez zamawiającego anulowane do czasu kiedy posiada ono status „w trakcie realizacji”. Jeżeli paczka została już wysłana, Klient zobowiązany jest ją odebrać, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 z pózn. zm.).
 4. Zmiany mogą dotyczyć: rezygnacji z całości zamówienia bądź jego części, a także zmiany w adresie dostawy, Dostawcy, bądź też zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata za nie została dokonana z góry, zwrot należności nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni kalendarzowych od dnia otrzymania rezygnacji Klienta, na konto Klienta, z którego płatność została dokonana, lub w innej formie uzgodnionej z pracownikiem eHurtowni Edycji Świętego Pawła.

§ 4

Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 1. Zapłaty za zamówienie, który ma być dostarczony na terenie Polski można dokonać:
  1. gotówką w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Dostawcy przy wartości zamówienia nie wyższej niż 5 000 zł brutto. W tym przypadku, realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia na stronie eHurtowni;
  2. przelewem elektronicznym, bankowym lub kartą kredytową – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym eHurtowni lub po  potwierdzeniu poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący tę transakcję.
 2. Zapłaty za zamówienie, które ma być dostarczone poza granicami Polski można dokonać przelewem elektronicznym, bankowym lub kartą kredytową – realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta, po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym eHurtowni lub po potwierdzeniu poprawnego wykonania płatności przez Podmiot realizujący tę transakcję.
 3. W przypadku wybranych produktów lub kategorii produktowych eHurtownia zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.
 4. W przypadku nie uregulowania płatności w terminie 21 dni od daty złożenia zamówienia, zostaje ono anulowane.
 5. Wpłaty należy kierować na jedno z kont eHurtowni
  1. Santander Bank Polska
   nr konta: 49 1090 1795 0000 0001 0612 3143
  2. PKO BP 2 oddz. w Częstochowie
   nr konta: 36 1020 1664 0000 3702 0192 0065

§ 5

Czas realizacji zamówień

 1. Czas wysyłki zamówienia przez eHurtownię wynosi maksymalnie do 7 dni roboczych, jeżeli zamówione produkty znajdują się na magazynie. Jest to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji (zgodnie z § 1) do chwili przekazania zamówienia do wysłania przez Dostawcę. Czas realizacji całego zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów.
 2. Zamówienie na terenie Polski może być dostarczone za pośrednictwem Dostawcy pod wskazany w formularzu zamówieniowym adres dostawy.
 3. Zamówienie poza terenem Polski jest dostarczane pod wskazany przez Klienta w formularzu zamówieniowym adres dostawy za pośrednictwem Dostawcy.


§ 6

Warunki reklamacji (zgłoszenie niezgodności zamówionych produktów z umową) (formularz reklamacji)

 1. eHurtownia w ciągu 14 (czternastu) dni od zgłoszenia reklamacji na adres reklamacje@edycja.com.pl, ustosunkuje się do wniosku Klienta i powiadomi go za pośrednictwem poczty elektronicznej o sposobie dalszego postępowania.
 2. Warunkiem koniecznym, aby eHurtownia rozpatrzyła reklamację jest dostarczenie reklamowanego produktu wraz z kopią dowodu zakupu i opisem reklamacji na adres podany przez pracownika eHurtowni rozpatrującego reklamację.
 3. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – eHurtownia naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji.


§ 7

Prawo odstąpienia od umowy / Zwrot produktów

  1. Klient może zrezygnować z zamówienia, które nie zostało jeszcze zrealizowane:
   1. kontaktując się z pracownikiem eHurtowni pocztą elektroniczną na adres ehurtownia@edycja.com.pl
   2. samodzielnie anulując zamówienie na stronie www.ehurtownia.edycja.com.pl, gdy nie jest jeszcze przyjęte do realizacji.
  2. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, za wyjątkiem prasy oraz rozpakowanych z fabrycznego opakowania nagrań audio, wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych.
  3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Klient wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie towaru.
  4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient winien poinformować eHurtownię, ul. Hutnicza 46, 42-263 Wrzosowa, tel.: 34 370 83 50 lub 34 366 15 50, e-mail: ehurtownia@edycja.com.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
  5. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (wzór formularza) lub podać następujące informacje:
   „Ja …………………… niniejszym informuję o moim/naszym odstąpieniu od umowy dostawy następujących rzeczy: ………………………………………………………………………………………………………
   Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) ……………………………………………………………………………….
   Numer umowy/faktury …………………………………………………………………………………………………….
   Imię i nazwisko Klienta(-ów) …………………………………………………………………………………………….
   Adres Klienta(-ów) ……………………………………………………………………………………………………………
   Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
   Data ……………………………………………………………………………………………………………………………….”

 1. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 2. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy eHurtownia zwraca Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez eHurtownię), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował o swojej decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. eHurtownia może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Należy odesłać lub przekazać zwracany towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia poinformowania eHurtowni o odstąpieniu przez Klienta od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle towar przed upływem terminu 14 dni na adres: Edycja Świętego Pawła, ul. Hutnicza 46, 42-263 Wrzosowa.
 5. W przypadku zwrotu zamówienia dostarczonego za pośrednictwem Dostawcy eHurtownia:
  1. nie przyjmuje paczek odesłanych za pobraniem;
  2. nie zwraca kosztów wysyłki - Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towarów.
 6. Wszelkie płatności następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy płatność zamówienia została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej zwrot należności, zostanie zrealizowany na wskazany rachunek bankowy w polskich złotych i następnie przeliczony na walutę, w której prowadzony jest dany rachunek bankowy przeliczony według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wykonywania uznania.

§ 8

Newsletter eHurtowni

 1. Klient ma możliwość zaprenumerowania Newslettera eHurtowni.
 2. Newsletter jest wysyłany tylko do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania.
 3. Klient dokonując prenumeraty Newslettera musi wyrazić zgodę na dostarczanie do niego przez eHurtownię korespondencji drogą elektroniczną, a także musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w niezbędnym w tym celu zakresie.
 4. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera.

§ 9

Promocje i wyprzedaże

 1. eHurtownia posiada w swojej ofercie produkty promocyjne oraz produkty wyprzedażowe.
 2. Produkty promocyjne oraz produkty wyprzedażowe posiadają cenę objętą czasowym rabatem, określonym każdorazowo na stronie produktu oraz w Koszyku i historii zamówień;
 3. W przypadku Zamówień składanych w ramach obowiązujących promocji i wyprzedaży są one realizowane z uwzględnieniem rabatów wynikających z warunków konkretnej oferty, obliczanych od regularnych cen produktów w chwili składania Zamówienia.
 4. W przypadku sprzedaży w ramach ogłaszanych promocji eHurtownia zastrzega możliwość wprowadzenia ograniczeń ilościowych w sprzedaży produktów tego samego rodzaju (np. określenie maksymalnej ilości egzemplarzy tego samego tytułu). Ograniczenia, o których mowa powyżej określane są w indywidualnych warunkach promocji.
  1. eHurtownia dopuszcza możliwość wprowadzenia kodów rabatowych. Rabat przypisany do danego kodu obniża ceny na poziomie Koszyka po uprzednim wpisaniu kodu rabatowego w wyznaczone pole.
  2. W przypadku produktów promocyjnych oraz wyprzedażowych eHurtownia zastrzega sobie prawo ograniczenia możliwości dokonywania zwrotów powyższych produktów.  
  3. Postanowienia zawarte w niniejszym paragrafie w przypadku sprzeczności z innymi postanowieniami  Regulaminu mają pierwszeństwo przed pozostałymi postanowieniami niniejszego Regulaminu.


§ 10

Dane osobowe

 1. Rejestrując się w eHurtowni Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacja zamówień dokonywanych w eHurtowni takich jak: Imię, Nazwisko, Nazwa Firmy, Ulica, Kod Pocztowy, Miejscowość, adres e-mail, telefon. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia Klienta przez eHurtownię. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 2. Dane osobowe są chronione zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2018 poz. 1000) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby trzecie. Ich administratorem jest Edycja Świętego Pawła z siedzibą w Częstochowie (42-221), ul. Świętego Pawła 13/15 i dane te nie są przekazywane żadnym innym podmiotom w celach innych, niż realizacja złożonego zamówienia.
 3. Dane są przetwarzane zgodne z ww. rozporządzeniem. Osoba fizyczna ma prawo do żądania od Administratora Danych Osobowych informacji o:
  1. okresie przetwarzania jej danych,
  2. dostępu do danych - ich poprawiania, zaprzestania przetwarzania (cofnięcia zgody na przetwarzanie), zmiany lub usunięcia,
  3. przenoszenia danych na warunkach wynikających z przepisów prawa i uzgodnionych z Administratorem Danych Osobowych,
  4. wniesienia ewentualnej skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5. Zgodne z ww. ustawą, Klienci eHurtowni mają prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.
 4. Administrator Danych Osobowych nie podejmuje decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych. ADO nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących sytuacji ekonomicznej osoby fizycznej, jej statusu, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Obecność produktu na stronach eHurtowni nie oznacza dostępności produktowej i możliwości realizacji zamówienia.
 2. Produkty prezentowane na stronach eHurtowni nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 3. eHurtownia nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 4. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu dostępnego w eHurtowni wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego produktu w eHurtowni.
 5. eHurtownia dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży produktów jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji, itd.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie realizacji zamówienia.
 6. Ceny podane w eHurtowni są ważne tylko w ofercie internetowej i nie podlegają dodatkowym rabatom, które mogą w danym czasie obowiązywać w innych punktach sprzedaży Edycji Świętego Pawła.
 7. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, z późn. zm.) i Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. r. poz.683, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204, z późn. zm.).
 8. Wszystkie nazwy produktów oferowanych do sprzedaży przez eHurtownię są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 9. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 25 maja 2018r.
 10. eHurtownia zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków i Zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.ehurtownia.edycja.com.pl. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.
0